FORÆLDRESAMARBEJDE

VÆRDIEN AF ET GODT FORÆLDRESAMARBEJDE

 

Barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse er et fælles ansvar, som deles af forældre og institutionens personale. Dette fordrer, at alle omkring barnet arbejder sammen om at give barnet de bedste muligheder og forudsætninger for et godt børneliv/institutionsliv. Vi vægter et tillidsfuldt, åbent og respektfuldt forældresamarbejde. Et forældresamarbejde, hvor vi sammen skaber vi bedste betingelser for det enkelte barn.

Gennem et godt forældresamarbejde skabes brobygning mellem hjem og institution, og barnets verdener bindes sammen.

Et godt forældresamarbejde medvirker til, at personalets kendskabet til både barnet og familien øges. Fx barnets familiemæssige baggrund og forudsætninger samt barnets handlinger og reaktioner. Et sådant kendskab bidrager til at skabe en kvalificeret udviklingsramme og et trygt institutionsmiljø for barnet. Ligeledes medvirker et godt forældresamarbejde til, at forældrene i højere grad kan understøtte barnets trivsel, udvikling og læring i institutionen.

Tillid mellem personale og forældre er kernen i det gode forældresamarbejde.

Et godt forældresamarbejde hviler på gensidig tillid og respektfuld dialog samt en fælles forståelse for barnets behov og udviklingsafsæt. Målet er altid at skabe de bedste betingelser for barnet, og forudsætningen herfor er, at forældrene føler sig set og hørt. Vi er således opmærksomme på, at give forældrene plads til at fortælle om deres barn. Vi er lyttende og nysgerrige i forhold til disse fortællinger, hvor vi som personale stiller vores viden og erfaring til rådighed på en anerkendende måde med henblik på eventuel guidning og støtte.

 

Vi anlægger som personale altid en åben og inkluderende tilgang, og vi søger at møde forældrene med afsæt i deres behov. Bl.a. anvender vi ”Ressourceblomsten”, ”Kompetencehjulet”, ”Skoleparathedsundersøgelse”, ”KRAP registreringer” og iagttagelser som afsæt for dialog.

Vi opfordrer forældrene til at stille spørgsmål til både vores praksis og vore bevæggrunde for den pågældende praksis, og vi er nysgerrige på forældrenes praksis og synsvinkler.

Vi er bevidste om, at et godt forældresamarbejde kræver, at vi giver noget af sig selv i relationen.

Vi er opsøgende i forhold til oplysninger om barnet, hvor vi stiller åbne og afsøgende spørgsmål. Fx hvis barnet reagerer anderledes, end det plejer.

 

Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere, og det gode forældresamarbejde lykkes, når vi inddrager hinanden. Det er derfor vigtigt, at også forældrene kan se værdien at et godt samarbejde. Vi er bevidste om, at på trods af vores faglige barrund og forudsætninger, så er afsættet for et godt forældresamarbejde altid baseret på, at det er forældrene, der er eksperter på eget barn. Det er gennem forældrenes fortællinger om barnet kombineret med vores faglige erfaringer og ekspertise, at vi kan skabe de bedste udviklingsbetingelser og trivsel for barnet i institutionen.

Hele personale gruppen har løbende fået sparring og undervisning ift. det forældresamarbejde bl.a. ved Familie terapeut Niels Elkjær.