Social inklusion

I 2013 præsenterede Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Kolding Kommune følgende strategiske ramme for arbejdet med social inklusion:

"Plads til alle, store som små - Inklusion når det giver mening" (Kolding Kommune, Børne- og uddannelsesforvaltningen 2013).

Visionen og den strategiske ramme blev udarbejdet med udgangspunkt i både Salamanca-erklæringen (1994), læreplaner (2004) og dagtilbudsloven (2007) .

Dagtilbudsloven § 1. stk. 3:

"Daginstitutionen skal forebygge negativ social arv og eksklusion".

Der findes ingen eksakt definition af begrebet inklusion, men i Pinjevejens Børnehus har vi valgt at forstå social inklusion som en positiv betegnelse med et overordnet mål;

"At skabe lige muligheder for alle"

(Sundhedspædagogik i Børnehaven – en redskabsbog til inklusion og anerkendelse, 2010).

Det vil sige at alle børn – uanset deres særlige behov eller forudsætninger – har ret til at deltage aktivt i uddannelse, sociale fællesskaber og samfund. I Pinjevejens Børnehus ser vi social inklusion som et pædagogisk begreb, som med sit fokus på udvikling og læring ser børns forskellighed og alles deltagelse i fællesskabet som en helt central betingelse for læring.

Vi har prøvet at illustrere social inklusion med ovenstående 2 billeder, hvor der på billedet til venstre er taget højde for, at de tre drenge hver får en kasse at stå på (vi deler lige). Men der er ikke taget højde for det enkelte barns forudsætninger og særlige behov (at benene ikke er lige lange). Dette bliver der taget højde for på billedet til højre, hvor alle drengene får de samme forudsætninger for at se kampen. Drengen med de korte ben får 2 kasser at stå på og drengen med de lange ben står på jorden og har dermed stadig de samme forudsætninger for at se kampen. Der bliver altså taget højde for, at drengene har forskellige forudsætninger for at se kampen. De kompetencer drengene udvikler på billedet er social empati, en anerkendelse af sig selv og andre, samarbejdsevnen, at kunne begå sig i en social kontekst og en almen socialisering til at kunne begå sig i fællesskabet.

I januar 2015 gik vi som daginst. i gang med arbejdet med social inklusion. Til denne proces ansatte vi konsulent Anette Schulz for UCSyd. Vores første mål var at skabe en fælles forståelsesgrundlag for både begrebet social inklusion men også for selve arbejdet med social inklusion. Til dette brugte vi en pædagogisk fredag, hvor vi fik skabt en grundlæggende faglig viden omkring inklusion som begreb samt hvad vi som hus ville arbejde med.

Vi valgte at sætte fokus på deltagelse og arbejder i dag ud fra 4 centrale principper for deltagelse:

 • Barnet skal kunne forstå, hvad der foregår i fællesskabet.

  • Det betyder, at vi bestræber os på at sikre at dele af aktiviteterne er velkendte for barnet samt at barnet kan forstå de rammer og regler, der kendetegner den pågældende aktivitet

 • Barnet skal kunne se sig selv som en del af det, det foregår i fællesskabet

  • Det betyder, at vi bestræber os på, at aktiviteterne er meningsfulde for barnet, idet meninghedsfuldhed er forudsætning for læring

 • Barnet skal kunne bidrage aktivt til det, der foregår i fællesskabet

  • Det betyder, at vi bestræber os på, at aktiviteterne er tilpasset barnets kompetencer ligesom barnet skal have en fornemmelse af, at dets bidrag gør en positiv forskel

 • Barnet skal kunne se sig eget værd i forhold til de andre børn i fællesskabet

  • Det betyder, at vi bestræber os på at arbejde med at skabe ligeværdighed og anerkendelse blandt børnene

I dag danner de 4 pædagogiske principper for deltagelse grundlag for vores pædagogiske arbejde både når vi tænker på hverdagssituationer såsom spisning, garderobe, bleskift eller pædagogiske aktiviteter såsom legegrupper, krible krable projekt, sprogarbejde etc.

Vores ressourcepædagog, støttepædagog og souschef har taget et PD modul i inklusion. Alle medarbejder har fået et årsforløb med konsulent Anette Schulz fra UCSyd. Det vil sige, at Anette Schulz har været til vores 2 pædagogiske dage samt 5 personale aftener. Ligeledes har Anette Schulz været i huset af 2 omgange for at lave iagttagelser af personalets arbejde med inklusion. Første gang i foråret 2015 og igen i foråret 2016.

I 2016 vil fokus være på at få vores inklusionsarbejde synliggjort i vores læreplansarbejde derudover vil vi have endnu mere fokus på inklusion og forældre. Det betyder, at vi i løbet af 2016 vil udarbejde en folder om inklusion som vil blive delt ud til opstartssamtaler. Ligeledes vil vi fortsætte med at tænke inklusion ind som en naturlig del af vores forældresamarbejde.