Program for læringsledelse

Skoler og dagtilbud i Kolding er med i Europas største udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse”, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft

Programmet foregår i et tæt samarbejde mellem skoler, dagtilbud og PPR, og er indledt i Kolding i 2016 med et elektronisk spørgeskema, som blev besvaret af alle børn fra 4 år og opefter, forældre, lærere, pædagoger og ledere. Besvarelserne analyseres i samarbejde med Århus Universitet.

Analyseresultaterne danner grundlag for profiler for kommunen og for de enkelte dagtilbud og skoler om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til, og hvad vi bør arbejde videre med.

Datagrundlaget giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i efteråret 2019, så det er muligt ved programmets afslutning at dokumentere fremskridt – og ikke mindst, hvad der er lykkedes. 

I Pinjevejens Børnehus har vi på baggrund af profilerne fra T1 fra 2016,  T2 fra 2017, sprogvurderinger, registreringer og iagttagelser  haft en skærpet opmærksomhed og  indsats omkring sprog og kommunikation samt genkendelse af tal, bogstaver og geometriske figurer.

I den pædagogiske praksis betyder dette at vi i 2017 tog kontakt til lærer og talepædagog Jette Løntoft med henblik på at videre udvikle på vores pædagogiske praksis. Jette Løntoft fik både skærpet vores opmærksomhed på det talte sprog og på det skrevne sprog. På vigtigheden og betydningsfuldheden ift. det skrevne sprog, på højtlæsning og på arbejdet med højtlæsning. Kontakten til Jette Løntoft satte skub i et forløb med Læseleg. Alle personaler er i den forbindelse blevet  undervist i metoden LæseLeg. Se hjemmesiden  www.laeseleg.dk. I dag arbejder alle stuer intensivt med metoden LæseLeg i dagligdagen. Derudover har vi årligt 1 måned (2019 februar) hvor der er ekstra fokus på LæseLeg.

Ligeledes bliver alle børn sprogvurderet 1-2 gange om året og i den forbindelse bliver der vurderet om det enkelte barn skal have en generel, fokuseret eller særlig pædagogisk indsats ift sprog.

I forhold til tal, farver og geometriske figurer har alle stuerne haft intensive forløb med især geometriske figurer. Der er blevet tegnet, klippet, sunget, danset, hoppet, læst om geometriske figurer. Som personale har vi fået en større bevidsthed omkring vigtigheden af at bruge bl.a. begreberne cirkel, firkant, trekant, rektangel, kvadrat og der arbejdes med at få begreberne til at være en naturlig del af vores hverdagssprog fx kan I sætte jer i en cirkel.

I 2018/2019 arbejder vi med Børn Leg og Eksperimenterende Virksomhed og tager overordnet udgangspunkt i Stig Brostrøms forskning om Leg.

Legen er en betydningsfuld og afgørende faktor i børns trivsel, læring og udvikling. Legen bidrager til mange udviklingsområder såsom fantasi, tænkning, sprog, kommunikation, fysisk og motoriske kompetencer, sociale kompetencer, samarbejde, relationskompetencer etc. Derudover er legen blevet en central del af dagtilbudsloven og dermed den Den styrkede Pædagogiske Læreplan, som I kan læse her på vores hjemmeside.

Vi glæder os til at fordybe os i legen :-)